fbpx

Usikkerhet rundt Statsbudsjettet for 2024

Slik det fremstår nå, vil vi måtte kutte i publikumstilbudet vårt, sier ledelsen ved ØIT om forslaget til Statsbudsjett for 2024 som ble lagt frem i dag.

I likhet med andre kulturinstitusjoner som mottar støtte over statsbudsjettet, søker ØIT hvert år om tilskudd basert på prioriterte tiltak og planer. Teateret har fått noe kompensert for lønns- og prisvekst, men savner nærmere en million sammenlignet med 2023.

Savner midler til mangfoldssatsing og priskompensasjon

Tildelingen til Østfold Internasjonale Teater er i kulturbudsjettet 2024 foreslått til 9.960.000 kroner mot 9.615.000 i fjor (etter korrigeringen i revidert nasjonalbudsjett, som ikke fremkommer av tabellen i Statsbudsjettet). Dette tilsvarer en prisjustering på 3,6 %. Regjeringen anslår en prisvekst på 3,8% og lønnsvekst på 4,9% i 2024. Ut fra Norsk Teater og Orkesterforenings utregninger, burde dette tilsi en total økning på 4,6% . For ØITs del betyr dette at nærmere 96.000 kroner ikke kompenseres.

Teatret hadde også søkt om at beløp gitt som engangstildelinger til teatrets kjernevirksomhet de tre siste årene, heller skal inkluderes som en del av fast rammetilskudd. Dette gjelder midler fra regjeringens mangfoldssatsning, som i 2023 ble overført til de såkalte spillemidlene (overføringer fra Norsk Tipping til kulturformål).

Kan bli dramatisk for publikumstilbudet

Vi hadde søkt om at det tilskuddet vi tidligere har fått som prosjektmidler gjennom spillemidlene, kunne omgjøres til en del av teatrets faste driftstilskudd. Med samme prisvekst som det øvrige tilskuddet, utgjør dette hele 870.000 kroner. Disse midlene finner vi ikke i budsjettet nå, og det bekymrer oss, sier administrativ leder Vilde Broen.

Mangfoldsmidlene har vært øremerket produksjoner som skal nå en større bredde av befolkningen, noe som er viktig for teatret både kunstnerisk og kulturpolitisk.

– Dersom disse midlene forsvinner, er det dramatisk for oss, og vil bety kutt i publikumstilbudet. Slik budsjettet fremstår nå, må vi ta noen grep i planlagt aktivitet, sier Broen.

Synliggjør behovet for riktig plassering

– Vår første prioritet i søknaden for 2024 var å flyttes inn på det vi mener er riktig post i kulturbudsjettet, sier teatersjef Thomas Østgaard.

I dag er Østfold Internasjonale Teater plassert i kulturbudsjettets kap.320, post 75 – Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m. Basert på teaterets formål og mandat, burde teateret ligget under kap. 323, post 70 – Musikk- og scenekunstinstitusjoner, mener teaterets styre og ledelse.

– Det kan kanskje fremstå som en formalitet, men å flytte teateret til post 70 ville kostnadsfritt sikret at ØIT blir behandlet likt med andre, tilsvarende institusjoner. For oss er dette viktig, særlig i en tid med trangere økonomi og der det politiske og administrative ansvaret for ulike deler av kulturfeltet er i endring, sier teatersjefen.  

Innhold

    Relaterte artikler

    Relaterte artikler